Συμβούλιο Δ’ Δημοτικής Κοινότητας

Συμβούλιο Δ’ Δημοτικής Κοινότητας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο προτείνει στα αρμόδια όργανα του δήμου τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, ιδίων ως προς:

  • την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
  • τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,
  • τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα,
  • την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της κοινότητας,
  • την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων,
  • κάθε άλλο θέμα που αφορά την κοινότητα.

Υποχρεώσεις των συμβούλων της Δ΄Δημοτικής Κοινότητας

Συμβούλιο Δ’ Δημοτικής Κοινότητας . Οι σύμβουλοι κοινοτήτων εκφράζουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν κατά συνείδηση με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της κοινότητας. Παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης, έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων.

Επομένως:

  • υποχρεούνται να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο.
  • έχουν υποχρέωση να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία τους αναθέτει το συμβούλιο και να εκτελούν με επιμέλεια τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
  • να μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.

Το Συμβούλιο συγκροτεί Επιτροπές που μελετούν και εισηγούνται θέματα για την υποβοήθηση του έργου του.
Στις επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Σύμβουλοι της Κοινότητας και προαιρετικά δημότες της περιοχής με γνώσεις του αντικειμένου πάνω στα θέματα που απασχολούν τις Επιτροπές.

Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων.

Συμβούλιο Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

«Ταχιάος -Υπεύθυνα»

Τερψίδου Κρυσταλία (Κρύστη) – Πρόεδρος Κοινότητας

Ζήσης Νικόλαος

Ψωμιάδου Δωροθέα (Δώρα) – Συντονιστής Επιτροπής Πολιτισμού

“Ενωμένοι για σύγχρονη Τούμπα”

Τσιαπακίδης Κωνσταντίνος

Χλωρίδου Εύχαρις

Παπαχριστοδούλου Νικόλαος

“Ναι στη Θεσσαλονίκη”

Ναζίρης Γεώργιος

Μπαλάσκα Ζωή

“Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον”

Σαλονικίδης Θεόδωρος

Ακριβούση Βαρβάρα

“Λαϊκή Συσπείρωση”

Παπαδόπουλος Αριστείδης (Μίμης)

“Πολύχρωμη Τούμπα”

Φασούλας Βασίλειος

“Ψωμιάδης -Δύναμη πολιτών”

Αγοραστού Δέσποινα

“Θεσσαλονίκη Θετικά”

Κοσμίδου Στυλιανή

“Θεσσαλονίκη των πολιτών”

Αραβίδου Αρετή

Επιτροπές Δ΄Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Κοινοποίησε στα Social Media